Przed Wami oczekiwana przez wszystkich lista startowa Ligi Snookera 12ft!

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN LIGI SNOOKERA 12ft

1. ORGANIZACJA I MIEJSCE ROZGRYWEK
2. TERMIN ROZGRYWEK
3. OPŁATY
4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
5. ORGANIZACJA ZAWODÓW
6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW
7. SĘDZIOWANIE
8. NAGRODY
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ligasnoo

 1. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK  powrót do góry
 

1.1. Organizatorem rozgrywek jest firma 12ft Remigiusz Augustyniak.

1.2. Miejscem rozgrywania meczów Ligi Snookera 12ft, zwanej dalej Ligą, jest klub bilardowy 12ft położony w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 10/11, zwany dalej Klubem.

1.3. Wszelkie informacje Organizator podaje na stronie internetowej Klubu www.12ftclub.pl.

1.4. W rozgrywkach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, która zgłosi się w wymaganym terminie, prawidłowo wypełni i podpisze protokół zgłoszenia oraz uiści opłatę startową (patrz punkt 3.2).

2. TERMIN ROZGRYWEK powrót do góry

2.1. Edycja Ligi trwa 3 miesiące kalendarzowe. Datę do której przyjmowane są zapisy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia edycji podaje Organizator.

2.2. Mecze odbywają się według terminarza wyznaczonego przez Organizatora, a dniem rozpoczęcia każdej kolejki jest sobota. Organizator określa ramy czasowe w jakich należy rozegrać dany pojedynek, natomiast zawodnicy danego spotkania ustalają między sobą dzień i godzinę rozpoczęcia pojedynku. Obowiązek ustalenia daty i godziny spotkania oraz zgłoszenie tego ustalenia w Klubie (osobiście lub telefonicznie) ciąży na zawodniku, który jest „gospodarzem” pojedynku – czyli na zawodniku wymienionym na pierwszym miejscu w parze pojedynku.

2.3. Termin rozegrania danego spotkania należy zgłosić nie później niż do godziny 23.59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić termin spotkania na prośbę zainteresowanych stron.

2.4 Organizator może skrócić lub wydłużyć termin trwania edycji.

3. OPŁATY powrót do góry

3.1. Liga Snookera 12ft jest płatna.

3.2. Opłata startowa za całą edycję ligi to 180 zł od osób pełnoletnich oraz 150 zł od osób niepełnoletnich, studentów i licealistów. Dla uczestników równoległej Ligi Pool Bilarda 12ft przewidziane są dodatkowe zniżki wedle następującego zestawienia:

 Liga Snookera - opłata normalna  180 zł

 Liga Snookera - opłata ulgowa 150 zł

 Liga Pool Bilarda - opłata normalna 150 zł

 Liga Pool Bilarda - opłata ulgowa 130 zł

 Pakiet na obie Ligi – normalny 300 zł  

 Pakiet na obie Ligi – ulgowy 250 zł

  

3.3. Mecze rozgrywane w wyniku przeniesienia ich na inny termin w czasie niemieszczącym się w wytycznych Organizatora wymagają opłaty dodatkowej za wynajem stołu w wysokości 20 zł. Po przekroczeniu regulaminowych dwóch godzin przeznaczonych na rozegranie spotkania, za każdą następną rozpoczętą godzinę będzie pobierana opłata w wysokości 10 zł. 

 

4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ powrót do góry
 

4.1. Podział na pierwszą, drugą, trzecią ligę i ewentualnie czwartą ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej (patrz 4.8). Zawodnicy zgłaszający się do Ligi, którzy nie brali udziału w poprzedniej Edycji, rozgrywki zaczynają w klasie najniższej.

4.2. Mecze rozgrywane są w następujący sposób:

  • LIGA PIERWSZA: rozgrywka złożona z 3 frejmów.
  • LIGA DRUGA: rozgrywa BEST OF 3 (do dwóch wygranych partii).
  • LIGA TRZECIA: rozgrywa BEST OF 3 (do dwóch wygranych partii), trzeci frejm rozgrywany jest w wariancie z 6 bilami czerwonymi.
  • LIGA CZWARTA: rozgrywka złożona z 2 frejmów.

Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym, bez rundy rewanżowej. W przypadkach ekstremalnych opóźnień dopuszcza się zmniejszenie przez Sędziego Głównego liczby bil czerwonych przy rozpoczęciu frejma.

4.3. Punktacja:

  • PIERWSZA LIGA: 1 pkt za każdy wygrany frejm. W przypadku walkowera, zwycięzca otrzymuje 3 pkt, przegrywający walkowerem -1pkt.
  • DRUGA LIGA: Zwycięstwo 2:0 – 3 pkt., zwycięstwo 2:1 – 2 pkt., przegrana – 0 pkt. W przypadku walkowera, zwycięzca otrzymuje 3 pkt, przegrywający walkowerem -1pkt.
  • TRZECIA LIGA: Zwycięstwo 2:0 – 3 pkt., zwycięstwo 2:1 – 2 pkt., przegrana – 0 pkt. W przypadku walkowera, zwycięzca otrzymuje 3 pkt, przegrywający walkowerem -1pkt.
  • CZWARTA LIGA: Zwycięstwo – 3pkt., remis – 1pkt, przegrana – 0pkt. W przypadku walkowera, zwycięzca otrzymuje 3 pkt, przegrywający walkowerem -1pkt.

4.4 Walkowery.

Po upływie 15 minut od umówionej godziny spotkania w sytuacji, gdy jedna ze stron się nie stawi na meczu przyznawana jest kara frejma dla zawodnika spóźniającego się. Po upływie 30 minut od umówionej godziny spotkania zawodnik nieobecny przegrywa spotkanie walkowerem. W przypadku, gdy nie pojawi się żadna ze stron walkower jest przyznawany dla osoby zajmującej wyższą pozycje w tabeli.

W sytuacji, kiedy zawodnik oddaje dużą liczbę walkowerów, gdy liczba rozegranych przez niego meczów będzie niższa niż 50% spotkań ze wszystkich przewidzianych na daną edycję (nie uwzględniamy baraży), wyniki rozegranych meczów automatycznie zmieniane są na spotkania przegrane walkowerem.

4.5. O kolejności w tabeli decyduje:

· Liczba punktów

· Bezpośredni pojedynek (lub mała tabela w przypadku więcej niż dwóch graczy)

· Bilans frejmów w bezpośrednich pojedynkach (lub w małej tabeli w przypadku więcej niż dwóch graczy)

· Bilans frejmów we wszystkich pojedynkach danej ligi

· Liczba oddanych walkowerów

· Najwyższe brejki uzyskane w tej edycji Ligi

· Dogrywka – dodatkowy mecz

4.6. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba zajmująca pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi. Otrzymuje ona tytuł Mistrza Ligi.

4.7. Po zakończeniu edycji zawodnicy na trzech ostatnich miejscach w tabeli z pierwszej ligi spadają do drugiej. Jednocześnie ich miejsce zajmują zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc drugiej ligi. Pomiędzy trzecim zawodnikiem drugiej ligi a czwartym od końca zawodnikiem pierwszej ligi a także czwartym zawodnikiem drugiej ligi a piątym od końca zawodnikiem pierwszej ligi jest rozgrywane spotkanie barażowe na zasadzie BEST OF 5. Analogicznie postępuje się w przypadku rotacji zawodników pomiędzy drugą i trzecią ligą. W przypadku utworzenia czwartej ligi (patrz punkt 4.1) – sytuacja z awansami i spadkami rozwiązana jest identycznie.

4.8 Podział na pierwszą, drugą, trzecią i ewentualną czwartą ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej. Kolejność na liście startowej ustalana jest na podstawie kolejności w tabeli w danych klasach ligi od klasy najwyższej do klasy najniższej, po rozegranych barażach i po przesunięciach spowodowanych bezpośrednim awansem z niższej ligi lub spadkiem z wyższej w kolejności. Kolejność pomiędzy zawodnikami grającymi w barażach a awansującymi bezpośrednio do klasy wyższej i spadającymi do klasy niższej jest ustalana następująco:

- zawodnik wygrywający baraż z ligi wyższej

- zawodnik bezpośrednio awansujący z ligi niższej

- zawodnik wygrywający baraż z ligi niższej

- zawodnik przegrywający baraż z ligi wyższej

- zawodnik bezpośrednio spadający z ligi wyższej

zawodnik przegrywający baraż z ligi niższej

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW powrót do góry

5.1. Organizator przygotowuje stół i sprzęt do gry dla zawodników.

5.2. Każdy z zawodników dysponuje czasem 5. minut przy stole bezpośrednio przed spotkaniem, który może wykorzystać na przeprowadzenie rozgrzewki.

5.3. Baza kontaktowa zawodników znajduje się w klubie oraz jest wysyłana na adres e-mail podany przy zgłoszeniu przez zawodnika.

 

6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW powrót do góry
 

6.1. Organizator zobowiązuje się:

· przygotować stół i sprzęt do gry na określony termin,

· informować o zmianach w terminarzu na co najmniej tydzień przed terminem spotkania.

6.2. Zawodnik zobowiązuje się:

· zachowywać się przy stole zgodnie z tradycjami gry w snookera,

· dbać o powierzony mu sprzęt.

6.3. Zawodnik, który z przyczyn obiektywnych nie może rozgrywać swoich spotkań zgodnie z terminarzem, zobowiązany jest do podania Organizatorowi planowanego terminu nieobecności i planu rozegrania spotkań zaległych.

6.4. Mecz nie rozegrany w terminie wyznaczonym przez organizatora i przełożony na prośbę zawodnika musi zostać rozegrany najpóźniej w następnej kolejce lub awansem w kolejce poprzedzającej pierwotny termin rozegrania meczu.

W przypadku przeniesienia terminu spotkania odpowiedzialność za umówienie i rozegranie meczu przechodzi na zawodnika, który wyszedł z propozycją zmiany terminu – zostaje on wówczas „gospodarzem” spotkania (patrz pkt 2.2). Jeżeli nastąpiła taka zmiana należy o tym niezwłocznie poinformować w Klubie.

6.6 W przypadku przełożenia spotkania organizator ma prawo odmówić rozegrania meczu w zaproponowanym przez zawodników terminie.

7. SĘDZIOWANIE powrót do góry

7.1. Sędziami Głównymi są Ligi Joanna Augustyniak i Remigiusz Augustyniak.

7.2. Mecze zawodnicy sędziują sami (chyba, że zajdzie wyraźna potrzeba obecności sędziego przy stole). Oznacza to, że sędzią w pojedynku jest osoba, która aktualnie nie jest „przy stole”. Na tej osobie ciążą obowiązki sędziego z czego najbardziej istotnymi są wyjmowanie bil kolorowych i odkładanie ich na punkty oraz liczenie brejka przeciwnikowi.

7.3. W razie wątpliwości, co do prawidłowej interpretacji sytuacji na stole należy skonsultować poprawność rozgrywki u Sędziego Głównego Ligi.

7.4. Na każdym etapie rozgrywek obowiązuje gra z zasadą „chybienia”. Przyjmuje się, że przeciwnik może wywołać maksymalnie 3 chybienia z rzędu z jednej pozycji w pierwszej lidze, 2 chybienia w drugiej lidze oraz 1 chybienie w trzeciej. W czwartej lidze nie obowiązuje zasada chybienia.


 

8. NAGRODY powrót do góry

8.1. Zwycięzca Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Ligi.

8.2. Organizator zapewnia puchary dla zawodników którzy zajęli miejsca 1-3 w pierwszej lidze, dla zawodników bezpośrednio awansujących do wyższej klasy rozgrywkowej oraz dla autora najwyższego brejka.

8.3. Mistrz Ligi zostaje zwolniony z opłaty w następnej edycji Ligi.

8.4. Zawodnicy mogą uzyskać rabaty od opłaty startowej w przyszłej edycji Ligi poprzez wbicie odpowiednio wysokich brejków wedle poniższego zestawienia:

a. w pierwszej lidze: 10% za brejk w wysokości 40-60 punktów albo 15% za brejk w wysokości 61-99 punktów;

b. w lidze drugiej i trzeciej 10% za brejk w wysokości 30-50 punktów albo 15% za brejk w wysokości 51-99 punktów;

c. w lidze czwartej 10% za brejk w wysokości 25-39 punktów albo 15% za brejk w wysokości 40-99 punktów;

d. w każdej lidze 100% za brejk w wysokości 100 punktów i więcej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE powrót do góry

9.1. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w decyzji Organizatora.

9.2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przekazywanie swoich danych kontaktowych (telefon, mail) pozostałym uczestnikom Ligi za pośrednictwem Organizatora.

9.3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Klasyczny finisz Ligi Snookera 12ft. Praktycznie każdej edycji mamy taką sytuację. Spora część zawodników już na wakacjach. Część przekroczyła linię mety. Część jest jeszcze przed ostatnim zakrętem a inni nadal walczą o najważniejsze rozstrzygnięcia na ostatniej prostej. Może i wiadomo kto awansuje z jakiejś ligi do wyższej. Może i już wiemy, kto z której spada. Ale najważniejsze pytanie nadal jest otwarte – nie wiemy kto zostanie Mistrzem Ligi Snookera 12ft w edycji Wiosna 2019.

Temperatury za oknem coraz śmielej wzrastają, jak i temperatura w rozgrywkach Ligi Snookera 12ft. Po pięciu kolejkach śmiało możemy już mówić o całej serii niespodzianek oraz o tym co nas niezmiernie cieszy – brak faworytów. Praktycznie nikt nie odskoczył na szczyt tabeli z dużą przewagą, oraz mało kto ociąga na dole tabeli. Jest do dobry prognostyk dla tych, którzy liczą na to, że czerwcowe spotkania będą miały o wiele więcej emocji, niż nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego, czy ostatni sezon Gry o Tron. Myślę, że Liga jest w stanie zaoferować bardziej nieprawdopodobne rozwiązania i zwroty akcji niż wymienione dwa przykłady wyżej.

No w końcu! Nareszcie! To jest ten czas, kiedy nastąpiła zmiana i bić będziemy chcieli kogoś innego niż Wiktor Doberschuetz, bo przypomnę, że tym razem w roli obrońcy tytułu staje Tytus Pawlak. To jego potknięciami będziemy się sycić, to on będzie na świeczniku i powolutku jak topiący się wosk będzie zsuwać się w dół. Oby nie w takim tempie jak Wiktor, bo czekać ponad dwa lata na zmianę lidera to nuuuuda…

„Liga będzie ciekawsza” powiedział trener Maciej Skorża wiele lat temu, kiedy jego drużyna przegrała. Przewrotne stwierdzenie, które porażkę przekuwa we względnie jakąś ogólną wartość dodaną. Co prawda Wiktor Doberschuetz takich słów nie wypowiedział, ale słowa te pasowały by jak ulał. Finisz edycji zimowej Ligi Snookera 12ft to zestaw emocji, trzęsień ziemi, zmiany układu sił i nieoczekiwanych scenariuszy, jakich dawno nie uświadczyliśmy. Sensacje jak transfer Ronaldo do Juventusu, czy jak odkrycie, że ludzie walczyli z dinozaurami. I to zarówno na szczycie jak i na nizinach. Ligowych – nie geograficznych.

Liga Snookera 12ft wychodzi na ostatnią prostą. Przed nami decydujące dwie kolejki i ostateczne rozstrzygnięcia. Przynajmniej nominalnie – realnie wielu zawodników ma zaległe spotkania do rozegrania. Teoretycznie zatem przewidywania dotyczące finiszu wyścigu wyglądają bliźniaczo podobnie jak sondaże przedwyborcze tegorocznych wyborów parlamentarnych: raz jedni raz drudzy na czele. Raz jedni, raz drudzy ostatni. Wchodzimy fazę, kiedy oglądanie meczów snookerowych na żywo w 12ft może się podobać. Bo nie ważne na jakim poziomie rozgrywek grane są spotkania, emocji wypisanych na twarzach zawodników nie brakuje. Jedni walczą o awanse a inni próbują się uratować przed spadkiem. I co najważniejsze – dziś jedni i drudzy jeszcze mogą myśleć o sukcesie.

Rok po roku, edycja po edycji proceder ten niby postępuje. Dekadę temu wszystko było od linijki. Ostatnimi czasy natomiast obraz staje się coraz bardziej rozmazany. Mamy za sobą trzecią kolejkę Ligi Snookera 12ft i o dziwo, wszystko wróciło do względnego porządku. Co prawda mamy dwóch zawodników, którzy jeszcze nie uruchomili ani razu  białej bili przy stole oraz jednego delikwenta z pięcioma meczami rozegranymi, ale poza nimi brak jakichś skrajności. Wszyscy idą ławą, sytuacja w tabelach jest przejrzysta i odzwierciedla rzeczywisty poziom umiejętności zawodników.

Na początku, jak zwykle z resztą, dość niemrawo ruszają się pierwszoligowcy. Siłą rzeczy na spisie ostatnich spotkań dominuje kolor żółty, bo tło najliczniejszej z lig, czwartej, właśnie ma takowy.

Za nami już pierwsze odszranianie samochodów, najgrubsze kurtki co chwila w użyciu a poczekalnie przychodni lekarskich wypełnione zakatarzonymi pacjentami. Słowem: zima. Za oknem nieraz sypnęło już białym puchem. Co prawda temperatura powoduje, że śnieg na dłużej nie może się utrzymać niczym Marcin Smorawski w pierwszej lidze. Ale obaj z uporem powracają. Liga Snookera 12ft zatem jest już oficjalnie rozpoczęta i tradycyjnie, kiedy na ulicach Poznania gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w klubie zazwyczaj gramy pierwszą kolejkę edycji zimowej.

Pal licho kolejny tytuł Wiktora Doberschuetza (gratulujemy, rozpoczął 3 rok panowania, to 7 edycja z rzędu), bo po 11 latach w końcu się udało zburzyć ostatni pierwszoligowy bastion. Wampir spadł. Poczynając od Zimy 2008 roku aż do Jesieni 2018, dokładnie po 33 edycjach Ligi. Od teraz nie ma już nikogo, kto bez przerwy grałby w 1 Lidze. Rekord wyśrubowany, fakt, ale w końcu się nie stały. Najdłuższy w historii sezon na snookerowego leszcza zakończony.

To już ten dziwny etap Ligi Snookera 12ft, gdzie co połowa zawodników powie, że jesienna edycja już się skończyła a druga połowa, że trwa i jeszcze wiele istotnych rozstrzygnięć nie zapadło. Skłaniamy się ku tej drugiej opinii, choćby z powodu tego, że nie poznaliśmy jeszcze oficjalnie Mistrza Ligi jesiennej odsłony rozgrywek. Mimo że zawodnicy pierwszej i drugiej ligi zakończyli już rozgrywki i kolejny raz zagrają dopiero w przyszłorocznej edycji zimowej, to w pierwszej lidze mamy jeszcze dwie rundy gier a w czwartej właśnie zaczęliśmy drugi etap gier.

Jest taki kolo, co już 11 lat gra w 1 Lidze. Do rozegrania ma jeszcze mecze z Pawlakiem, Doberschuetzem i Dzbanuszkiem. Zajmuje 7. miejsce w tabeli i w zeszłym tygodniu zasponsorował 3 punkty Tomkowi Bystrzyńskiemu. Jakby ktoś wątpił, że Wampiry spadają na cztery łapy to niebawem będzie okazja, żeby swoje wątpliwości rozwiać. Albo się w nich utwierdzić.

Jako pierwszy z beniaminków wziął się do solidnej roboty Łukasz Bartkowiak. Odnotował swoje drugie zwycięstwo, tym razem 3:0, w meczu z Marcinem Dzbanuszkiem. Nadal bez powodzenia gra Filip Ratajczak i chociaż jego licznik drgnął i wskazuje 1 punkt, to zdobył go w meczu przeciwko kolejnemu początkującemu pierwszoligowcowi, Grzegorzowi Sroce, i jest w najgorszym możliwym położeniu po rozegraniu 4 spotkań.

Filip Ratajczak – oto ten szczęśliwiec. Przynajmniej na wstępie jesiennej edycji Ligi Snookera 12ft. Grał w czwartej lidze, grał w trzeciej – teraz zagra od razu w pierwszej. Postępy, dobre wyniki oraz częsta aktywność latem spowodowały, że znalazł się na trzeciej pozycji w rankingu SummerTime. A że pierwszy i drugi zawodnik z tego rankingu w pierwszej lidze już są, więc Filip dołączył do Marcina Karłyka jako przedstawiciel lwóweckiego snookera w najwyższej klasie gier Ligi Snookera 12ft. Także tradycyjnie jesienna edycja ma nierówne liczebnie klasy gier. 11 zawodników w pierwszej lidze, 10 w drugiej, 10 w trzeciej i jedynie 17 w czwartej. W sumie 48 nazwisk. Ostatni raz tak niską frekwencje mieliśmy dokładnie 3 lata temu w edycji JESIEŃ 2015.