REGULAMIN LIGI POOL BILARDA 12ft

1. ORGANIZACJA I MIEJSCE ROZGRYWEK
2. TERMIN ROZGRYWEK
3. OPŁATY
4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
5. ORGANIZACJA ZAWODÓW
6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW
7. SĘDZIOWANIE
8. NAGRODY
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

liga pool

 1. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK  powrót do góry
 

1.1. Organizatorem rozgrywek jest firma 12ft Remigiusz Augustyniak.

1.2. Miejscem rozgrywania meczów Ligi Pool Bilarda 12ft, zwanej dalej Ligą, jest klub bilardowy 12ft położony w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 10/11, zwany dalej Klubem.

1.3. Wszelkie informacje Organizator podaje na stronie internetowej Klubu www.12ftclub.pl.

1.4. W rozgrywkach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, która zgłosi się w wymaganym terminie, prawidłowo wypełni i podpisze protokół zgłoszenia oraz uiści opłatę startową (patrz punkt 3.2).

2. TERMIN ROZGRYWEK powrót do góry

2.1. Edycja Ligi trwa 3 miesiące kalendarzowe. Datę do której przyjmowane są zapisy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia edycji podaje Organizator.

2.2. Mecze odbywają się według terminarza wyznaczonego przez Organizatora, a dniem rozpoczęcia każdej kolejki jest sobota. Organizator określa ramy czasowe w jakich należy rozegrać dany pojedynek, natomiast zawodnicy danego spotkania ustalają między sobą dzień i godzinę rozpoczęcia pojedynku. Obowiązek ustalenia daty i godziny spotkania oraz zgłoszenie tego ustalenia w Klubie (osobiście lub telefonicznie) ciąży na zawodniku, który jest „gospodarzem” pojedynku – czyli na zawodniku wymienionym na pierwszym miejscu w parze pojedynku.

2.3. Termin rozegrania danego spotkania należy zgłosić nie później niż do godziny 23.59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić termin spotkania na prośbę zainteresowanych stron.

2.4 Organizator może skrócić lub wydłużyć termin trwania edycji.

3. OPŁATY powrót do góry

3.1. Liga Pool Bilarda 12ft jest płatna.

3.2. Opłata startowa za całą edycję ligi to 150 zł od osób dorosłych, 130 zł od osób niepełnoletnich, studentów i licealistów. Dla uczestników równoległej edycji Ligi Snookera 12ft przewidziane są dodatkowe rabaty.


Liga Pool Bilarda - opłata normalna 150 zł
Liga Pool Bilarda - opłata ulgowa 130 zł
Liga Snookera - opłata normalna 180 zł
Liga Snookera - opłata ulgowa 150 zł
Pakiet na obie Ligi - normalny 300 zł
Pakiet na obie Ligi - ulgowy 250 zł
 

3.3. Mecze rozgrywane w wyniku przeniesienia ich na inny termin w czasie niemieszczącym się w wytycznych Organizatora wymagają opłaty dodatkowej za wynajem stołu w wysokości 15 zł. Po przekroczeniu regulaminowych 90 minut przeznaczonych na rozegranie spotkania, za każdą następną rozpoczętą godzinę będzie pobierana opłata w wysokości 5 zł.

 

4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ powrót do góry
 

4.1. Podział na pierwszą, drugą i ewentualnie trzecią ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej (patrz 4.8). Zawodnicy zgłaszający się do Ligi, którzy nie brali udziału w poprzedniej Edycji, zaczynają rozgrywki w klasie najniższej.

4.2. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym, bez rundy rewanżowej. Mecz składa się z dwóch rozgrywek – pierwszą w odmianę „8 bill”, drugą „9 bill”. W pierwszej lidze pierwsza rozgrywka toczy się w systemie "BEST OF 7", a druga rozgrywka toczy się w systemie „BEST OF 9”. W drugiej lidze pierwsza rozgrywka toczy się w systemie "BEST OF 5", a druga rozgrywka toczy się w systemie „BEST OF 7”.

4.3. Punktacja. W ramach meczu przyznawane są punkty za każdą rozgrywkę:

  • Wygrana do zera: 3 pkt
  • Wygrana ze stratą partii: 2 pkt
  • Wygrana poprzez walkower 3 pkt
  • Przegrana: 0 pkt
  • Przegrana poprzez walkower: -1pkt

Co oznacza, że w jednym meczu można zdobyć maksymalnie 6 punktów.

Po upływie 15 minut od umówionej godziny spotkania w sytuacji, gdy jedna ze stron się nie stawi na meczu w pierwszej rozgrywce przyznawana jest kara trzech partii w przypadku pierwszej ligi oraz dwóch partii w przypadku drugiej ligi dla zawodnika, który się spóźnił.

4.4. Walkowery.

Po upływie 30 minut od umówionej godziny spotkania zawodnik nieobecny przegrywa spotkanie walkowerem. W przypadku, gdy nie pojawi się żadna ze stron walkower jest przyznawany dla osoby zajmującej wyższą pozycje w tabeli. W sytuacji, kiedy zawodnik oddaje dużą liczbę walkowerów, gdy liczba rozegranych przez niego meczów będzie niższa niż 50% spotkań ze wszystkich przewidzianych na daną edycję (nie uwzględniamy baraży), wyniki rozegranych meczów automatycznie zmieniane są na spotkania przegrane walkowerem.

4.5. O kolejności w tabeli decyduje:

· Liczba punktów

· Bilans partii w bezpośrednich pojedynkach

· Bilans partii we wszystkich pojedynkach danej ligi

· Liczba oddanych walkowerów

· Ilość partii wygranych "z kija"

· Dogrywka – dodatkowy mecz

4.6. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba zajmująca pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi. Otrzymuje ona tytuł Mistrza Ligi.

4.7. Po zakończeniu edycji zawodnicy na dwóch ostatnich miejscach w tabeli z pierwszej ligi spadają do drugiej. Jednocześnie ich miejsce zajmują zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc drugiej ligi. Pomiędzy trzecim zawodnikiem drugiej ligi a trzecim od końca zawodnikiem pierwszej ligi a także czwartym zawodnikiem drugiej ligi a czwartym od końca zawodnikiem pierwszej ligi jest rozgrywane spotkanie barażowe na zasadzie "BEST OF 17" w odmianę „8 bill”. Analogicznie postępuje się w przypadku rotacji zawodników pomiędzy niższymi ligami.

4.8 Podział na pierwszą, drugą oraz ewentualną trzecią ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej. Kolejność na liście startowej ustalana jest na podstawie kolejności w tabeli w danych klasach ligi od klasy najwyższej do klasy najniższej, po rozegranych barażach i po przesunięciach spowodowanych bezpośrednim awansem z niższej ligi lub spadkiem z wyższej w kolejności. Kolejność pomiędzy zawodnikami grającymi w barażach a awansującymi bezpośrednio do klasy wyższej i spadającymi do klasy niższej jest ustalana następująco:

- zawodnik wygrywający baraż z ligi wyższej

- zawodnik bezpośrednio awansujący z ligi niższej

- zawodnik wygrywający baraż z ligi niższej

- zawodnik przegrywający baraż z ligi wyższej

- zawodnik bezpośrednio spadający z ligi wyższej

- zawodnik przegrywający baraż z ligi niższej

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW powrót do góry

5.1. Organizator przygotowuje stół i sprzęt do gry dla zawodników.

5.2. Każdy z zawodników dysponuje czasem 5. minut przy stole bezpośrednio przed spotkaniem, który może wykorzystać na przeprowadzenie rozgrzewki.

5.3. Baza kontaktowa zawodników znajduje się w klubie oraz jest wysyłana na adres e-mail podany przy zgłoszeniu przez zawodnika.

6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW powrót do góry
 

6.1. Organizator zobowiązuje się:

· przygotować stół o wymiarze „8 ft” i sprzęt do gry na określony termin,

· informować o zmianach w terminarzu na co najmniej tydzień przed terminem spotkania.

6.2. Zawodnik zobowiązuje się:

· zachowywać się przy stole zgodnie z tradycjami gry w pool bilard,

· dbać o powierzony mu sprzęt.

6.3. Zawodnik, który z przyczyn obiektywnych nie może rozgrywać swoich spotkań zgodnie z terminarzem, zobowiązany jest do podania Organizatorowi planowanego terminu nieobecności i planu rozegrania spotkań zaległych.

6.4. Mecz nie rozegrany w terminie wyznaczonym przez organizatora i przełożony na prośbę zawodnika musi zostać rozegrany najpóźniej w następnej kolejce lub awansem w kolejce poprzedzającej pierwotny termin rozegrania meczu.

W przypadku przeniesienia terminu spotkania odpowiedzialność za umówienie i rozegranie meczu przechodzi na zawodnika, który wyszedł z propozycją zmiany terminu – zostaje on wówczas „gospodarzem” spotkania (patrz pkt 2.2). Jeżeli nastąpiła taka zmiana należy o tym niezwłocznie poinformować w Klubie.

6.6 W przypadku przełożenia spotkania organizator ma prawo odmówić rozegrania meczu w zaproponowanym przez zawodników terminie.

 
7. SĘDZIOWANIE powrót do góry

7.1. Sędziami Głównymi Ligi są Joanna Augustyniak i Remigiusz Augustyniak.

7.2. Mecze zawodnicy sędziują sami (chyba, że zajdzie wyraźna potrzeba obecności sędziego przy stole). Zawodników obowiązuje znajomość oficjalnych przepisów gry w pool bilard.

7.3. W razie wątpliwości co do prawidłowej interpretacji sytuacji na stole należy skonsultować poprawność rozgrywki u Sędziego Głównego Ligi.

8. NAGRODY powrót do góry

8.1. Zwycięzca Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Ligi.

8.2. Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-3 w pierwszej lidze oraz dla zawodników bezpośrednio awansujących do wyższej klasy rozgrywkowej.

8.3. Mistrz Ligi zostaje zwolniony z opłaty w następnej edycji Ligi.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE powrót do góry

9.1. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w decyzji Organizatora.

9.2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przekazywanie swoich danych kontaktowych (telefon, mail) pozostałym uczestnikom Ligi za pośrednictwem Organizatora.

9.3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.